THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC COLECTO

BÁO CÁO BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN 2024

BÁO CÁO BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN 2023

PHIẾU TRẢ LỜI VÀ THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NĂM 2024

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG CBTP THÁNG 06- 2024

TBĐH -2024: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  • Giới tính: Nam + Nữ
  • Số lượng: 01 Nam + 01 Nữ
  • Lương cơ bản: 151.125 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 06- 2024

TBĐH -2024:  May Mặc

  • Giới tính: Nữ
  • Số lượng: 03
  • Lương cơ bản: 155.307yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 06- 2024

TBĐH -2024: MAY MẶC

  • Giới tính: Nữ
  • Số lượng: 
  • Lương cơ bản: 156.807yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 03- 2024

TBĐH -2024: Trát vữa

  • Giới tính: Nam
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 184.427 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Osaka- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC THÁNG 01- 2024

TBĐH 01-2024: Mộc – Làm những đồ cố định Cty Fujimokuzai

  • Giới tính: Nữ
  • Số lượng: 04
  • Lương cơ bản: 167.613 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Shiga- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 01- 2024

TBĐH 01-2024: Lắp coppha panen xây dựng

  • Giới tính: Nam
  • Số lượng: 03
  • Lương cơ bản: 165.360 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tochigi- Nhật Bản

 

0243 6344 008

PHIẾU TRẢ LỜI VÀ THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NĂM 2023

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG THÁNG 08- 2023

TBĐH 08-2023: ĐẶC ĐỊNH XD

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 
  • Lương cơ bản: 220.000 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: IBARAKI- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 08- 2023

TBĐH 08-2023: DÁN GIẤY TƯỜNG

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 02
  • Lương cơ bản: 147.920 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG May THÁNG 08- 2023

TBĐH 08-2023: MAY – CTY NIDEN

  • Giới tính: NỮ
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 145.350 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH XD THÁNG 07- 2023

TBĐH 07-2023: ĐẶC ĐỊNH XD

  • Giới tính: 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 190.000 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC THÁNG 07- 2023

TBĐH 07-2023: MỘC CTY HARAI

  • Giới tính: NỮ
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 151.840 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 07- 2023

TBĐH 07-2023: GIA CÔNG CƠ KHÍ

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 163.183 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Kagawa- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG THÁNG 06- 2023

TBĐH 06-2023: ĐẶC ĐỊNH XD

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 200.yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 06- 2023

TBĐH 06-2023: DÁN GIẤY TƯỜNG

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 04
  • Lương cơ bản: 183.500 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Chiba- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC THÁNG 06- 2023

TBĐH 06-2023: MỘC – LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 03
  • Lương cơ bản: 146.444 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Kagawa- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG VỀ SINH TOÀ NHÀ THÁNG 06- 2023

TBĐH 06-2023: VỆ SINH TOÀ NHÀ

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 148.200 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 04- 2023

TBĐH 04-2023: MAY MẶC CTY OHARA

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 148.200 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 04- 2023

TBĐH 04-2023:DÁN GIẤY CTY NIDEN

  • Giới tính: NAM 
  • Số lượng: 02
  • Lương cơ bản: 163.200 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ THÁNG 03- 2023

TBĐH 03-2023: VỆ SINH TÒA NHÀ

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 03
  • Lương cơ bản: 148.200 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 03- 2023

TBĐH 03-2023: MAY MẶC

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 145.920 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 03- 2023

TBĐH 03-2023: MAY MẶC

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 145.920 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 03- 2023

TBĐH 03-2023: MAY MẶC

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 01
  • Lương cơ bản: 145.920 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC THÁNG 03-2023

TBĐH 03-2023: LÀM ĐỒ GỖ

  • Giới tính: NỮ 
  • Số lượng: 02
  • Lương cơ bản:160.680 yên/ tháng
  • Địa điểm làm việc: Shiga- Nhật Bản

 

0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC THÁNG 01- 2023

TBĐH 01-2023: LÀM ĐỒ GỖ

 • Giới tính: NỮ 
 • Số lượng: 05
 • Lương cơ bản:160.680 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Shiga- Nhật Bản
 • 0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 01- 2023

TBĐH 01-2023: MAY MẶC

 • Giới tính: NỮ 
 • Số lượng: 02
 • Lương cơ bản:148.200 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
 • 0243 6344 008

PHIẾU TRẢ LỜI VÀ THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG PIN MẶT TRỜI : THÁNG 12/2022

TBĐH 12-2022: PIN MẶT TRỜI

 • Giới tính: NAM
 • Số lượng: 03 Nam
 • Lương cơ bản: 158.254yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tochigi- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG CTY YAMABUN: THÁNG 12/2022

TBĐH 12-2022: GẤP HỘP GIẤY

 • Giới tính: NỮ 
 • Số lượng: 02
 • Lương cơ bản:148.200 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO: THÁNG 08/2022

TBĐH 08-2022: GIÀN GIÁO

 • Giới tính: Nam
 • Số lượng: 01
 • Lương cơ bản: 143.792 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG CTY SETO: THÁNG 11-2022

TBĐH 11-2022: GIA CÔNG CƠ KHÍ 

 • Giới tính: NAM + NỮ 
 • Số lượng: 02 Nam, 02 Nữ
 • Lương cơ bản: 151.890 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Kagawa- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA OTO: THÁNG 10-2022

TBĐH 10-2022: BẢO DƯỠNG Ô TÔ

 • Giới tính: Nam
 • Số lượng: 01
 • Lương cơ bản: 151.890 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Kagawa- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ 09-2022

TBĐH 09-2022: VỆ SINH TOÀ NHÀ

 • Giới tính: Nữ
 • Số lượng: 01
 • Lương cơ bản: 139.440 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT PIN MẶT TRỜI: THÁNG 09/2022

TBĐH 09-2022: LẮP ĐẶT PIN MẶT TRỜI

 • Giới tính: NAM 
 • Số lượng: 03
 • Lương cơ bản: 180.000 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Shiga- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 09-2022

TBĐH 09-2022: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 • Giới tính: NAM + NỮ
 • Số lượng: 02 NAM + 01 NỮ
 • Lương cơ bản: 138.981 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC 08-2022

TBĐH 08-2022: MAY MẶC

 • Giới tính: Nữ
 • Số lượng: 01
 • Lương cơ bản: 147.688 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG 08-2022

TBĐH 08-2022: Xây dựng

 • Giới tính: Nam
 • Số lượng: 01
 • Lương cơ bản: 210.000 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Aichi- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC CTY APARERU 08-2022

TBĐH 08-2022: May mặc

 • Giới tính: Nữ
 • Số lượng: 03
 • Lương cơ bản: 140.629 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MAY MẶC CTY FUJIWARA 07-2022

TBĐH 07-2022: May mặc

 • Giới tính: Nữ
 • Số lượng: 02
 • Lương cơ bản: 142.827 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima – Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG CTY SHOEI 07-2022

TBĐH 07-2022: Dán giấy tường

 • Giới tính: Nam
 • Số lượng: 08
 • Lương cơ bản: 183.000 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Chiba- Nhật Bản
0243 6344 008

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO 08-2022

TBĐH 08-2022: GIÀN GIÁO

 • Giới tính: Nam
 • Số lượng: 01
 • Lương cơ bản: 143.792 yên/ tháng
 • Địa điểm làm việc: Tokushima- Nhật Bản
0243 6344 008

BÁO CÁO BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN 2022